Henrieta Harcsová
- CEO ELIMO s.r.o.

Contact

JOB Experience/PRACOVnÉ skúsenosti

2019- Present

Freelance/Živnost

Teaching english in companies, schools, after school activities and tutoring english. Providing individual and group courses.

Učenie angličtiny vo firmách, školách, krúžkoch a doučovanie angličtiny. Poskytovanie individuálnych a skupinových kurzov.

2017-2019

English Teacher for language schools/Lektorka pre jazykové školy:
VEVE, Tandem Academy, Empire Kids, Že Bla Ble

09/2018 - 12/2018

Active Travel

Assistant of owner, translations and all administrative work for travel agency.

Asistentka majiteľa, preklady a všetka administratívna práca cestovnej agentúry. 

Summer 2018/Leto 2018

UniCredit Leasing

Administrative and computer work in financial department. Preparing invoices, analyzes and supporting the department.

Administatívna práca a práca s počítačom na finančnom oddelení. Pripravovanie faktúr, analýz a pomoc na oddelení.

2017-2019

AT&T

Administrative and computer work.

Administratívna a počítačová práca.

2017-2018

Penzion Gremium

Administrative work around reception in the hotel.

Administratívna práca okolo recepcie v hoteli.

2015-2016

Part time jobs during high school in small shops in shopping center/Brigády popri strednej škole v obchodíkoch v nákupnom centre

Selling products and working with the cashbox. 

Predávanie produktov a práca s pokladňou. 

Education/ VZDELANIE

2022 - Present/Súčasnosť

University of Economics, Bratislava
Faculty of Commerce, Marketing and Trade Management - Doctoral Study
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta, Marketing a manažment v cestovnom ruchu - Doktorandské štútium

2017 - 2022

University of Economics, Bratislava
Faculty of Commerce, Tourism management - Master Study
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta, Manažment v cestovnom ruchu - Inžinierske štúdium

2012-2017

Evangelic lyceum, Bratislava - bilingual secondary grammar school
Evanjlelické lýceum v Bratislave - blingválne gymnázium

2015-2016

Tecumseh High school, MI, US - high school exchange program
Tecumseh High school, Michigan, USA - stredoškolský výmenný pobyt

certificates/ certifikáty

Master degree diploma – Tourism management – University of Economics in Bratislava / Diplom za inžinierske štúdium – Manažment v cestovnom ruchu – Ekonomická univerzita v Bratsialve

State exam – English language/ Štátna skúška z anglického jazkya

Cerificate of basics of economics and business / Certifikát zo základov ekonómie a podniku

OXFORD Placement test C1-C2

Certificate of completion the exchange program / Certifikát za ukončenie výmenného pobytu

Certificate of successful completion of high school in US / Certifikát za ukončenie strednej školy v USA

Diploma by Tecumseh high school / Diplom za dokončenie Tecumseh strednej školy

Driving license/Vodičský preukaz

B

Skills/ZRUČNOSTI

Microsoft Office
Cashbox/Pokladňa
WordPress
Photoshop

LAnguages/Jazyky

Slovak/Slovenský
English/Anglický
German/Nemecký